Δήλωση προσβασιμότητας

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) δεσμεύεται να καθιστά τον διαδικτυακό τόπο «eregistry.eett.gr» προσβάσιμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/23-09-2022), όπως ισχύει.

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Δεν έχει ισχύ για το περιεχόμενο στα subdomains ή για ιστοτόπους τρίτων οι οποίοι είναι προσβάσιμοι μέσω συνδέσμων.

Κατάσταση συμμόρφωσης

TΟ παρών διαδικτυακός τόπος «eregistry.eett.gr» συμμορφώνεται στις προβλέψεις του άρθρου 39 του Ν.4727/2020 «Απαιτήσεις για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές» (άρθρο 4 της Οδηγίας (EE) 2016/2102) και με το πρότυπο WCAG 2.1 AA.

Πιο συγκεκριμένα, στον διαδικτυακό τόπο έχει ενσωματωθεί το εργαλείο προσβασιμότητας UserWay Accessibility Widget, το οποίο προσφέρει στα άτομα με αναπηρίες (άτομα με προβλήματα όρασης, ακοής, γνωστικής ή κινητικής λειτουργίας) μία σειρά λειτουργιών για την προσαρμογή του περιεχομένου στις ανάγκες τους.

Επιπλέον, η σύνταξη του περιεχομένου και η ανάπτυξη της λειτουργικότητας του διαδικτυακού τόπου έγιναν με γνώμονα τις προβλέψεις του προτύπου WCAG 2.1 ΑΑ.

Από τα παραπάνω εξαιρούνται: α. περιεχόμενο που αφορά επιγραμμικούς χάρτες, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 3 (δ) του Νόμου 4727/2020, β. περιεχόμενο που προέρχεται από εφαρμογές ή διαδικτυακούς τόπους τρίτων εκτός ΕΕΤΤ, σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 3 (ε) του Νόμου 4727/2020 και γ. περιεχόμενο που εμπίπτει στις προβλέψεις του άρθρου 40 του Νόμου 4727/2020 για δυσανάλογη επιβάρυνση.

Σε κάθε περίπτωση, οι περιπτώσεις δυσανάλογης επιβάρυνσης λαμβάνονται υπόψη κατά τον προγραμματισμό εργασιών της ΕΕΤΤ για την όσο το δυνατόν πιο άμεση αντιμετώπισή τους.

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας

Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε τον 10-2023.

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης του διαδικτυακού τόπου προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα εργαλεία:

  • Σάρωση με το εργαλείο WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.
  • Αυτοαξιολόγηση διενεργηθείσα από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 10-2023.

Διεξαγωγή τακτικών ελέγχων

Στην ΕΕΤΤ προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε το επίπεδο προσβασιμότητας του διαδικτυακού τόπου, δεδομένου ότι αποτελεί ηθική υποχρέωση να μεριμνούμε για την απρόσκοπτη και εύκολη χρήση από το σύνολο των επισκεπτών.

Μέρος του περιεχομένου ενδέχεται να μην έχει προσαρμοστεί πλήρως στα αυστηρότερα πρότυπα προσβασιμότητας, ωστόσο, αποτελεί πάγιο στόχο μας ο εντοπισμός των σημείων που χρήζουν βελτίωσης και η εφαρμογή της βέλτιστης τεχνολογικής λύσης, όπου αυτό είναι εφικτό. Στο πλαίσιο αυτό σαρώνουμε τακτικά τον διαδικτυακό τόπο μας με τον σαρωτή προσβασιμότητας Wave Web Accessibility Evaluation tool, για να εντοπίσουμε και να διορθώσουμε κάθε πιθανό εμπόδιο προσβασιμότητας στη διαθέσιμη πληροφορία και λειτουργικότητα

Υποβολή αιτήματος/παρατηρήσεων

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου 4727/2020 κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει παρατηρήσεις ή αίτημα για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης, καθώς και αίτηση για πληροφορίες που ελλείπουν (βλ. εδάφιο β’, παράγραφος. 4 του άρθρου 42 και παράγραφο 1 άρθρου 45 του Νόμου 4727/2020).

Τα ανωτέρω υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ:

  • Μέσω email: accessibility@eett.gr
  • Στην ταχυδρομική διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι.

Αρμόδιο για θέματα προσβασιμότητας και τη διεκπεραίωση αιτημάτων που υποβάλλονται είναι το Τμήμα Ανάλυσης Λειτουργιών και Διαδικασιών της Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΕΕΤΤ.

Διαδικασία εκτέλεσης

Η αρμόδια μονάδα της ΕΕΤΤ απαντά στα αιτήματα που υποβάλλονται με κάθε πρόσφορο τρόπο και το συντομότερο δυνατό. Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης στην ενημέρωση ή στα αιτήματα, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αποταθεί στους αρμόδιους θεσμικούς φορείς, όπως ο Συνήγορος του Πολίτη, υποβάλλοντας σχετική αναφορά.

Ενεργοποίηση του Μενού Προσβασιμότητας

Το μενού προσβασιμότητας του διαδικτυακού τόπου ενεργοποιείται κάνοντας κλικ στο σχετικό εικονίδιο που εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία των σελίδων του διαδικτυακού τόπου.

Προσβασιμότητα