Εισάγετε ΑΦΜ της εταιρείας και Χώρα και επιλέξτε Αναζήτηση.