Για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διενεργείται από το Μητρώο Επιχειρήσεων και Αδειών (ΜΕΑ), Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Λ. Κηφισίας 60, T.K. 15125 Μαρούσι, Τηλ: 210-6151000, email: info@eett.gr

Προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε
Η διαδικτυακή πλατφόρμα ΜΕΑ συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό λειτουργίας της.

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και τηρεί η διαδικτυακή πλατφόρμα συμμορφώνεται με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016) και τον ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α’ 137). Διέπεται από τις αρχές επεξεργασίας που ορίζει η κείμενη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα και είναι σύννομη, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 γ) του ΓΚΠΔ, διότι είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της ΕΕΤΤ με τις έννομες υποχρεώσεις των παρ. ιγ, ιε, κα, κδ του άρθρου 12, και των άρθρων 18 και 22 του ν.4070/2012 και των άρθρων 11 και 12 του ν.4053/2010 και των σχετικών κανονισμών της ΕΕΤΤ.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα
Τα δεδομένα του ΜΕΑ διατηρούνται στο διηνεκές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΑΠ 1070/29/2023 απόφαση της ΕΕΤΤ «Εκκαθάριση των αρχείων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων» (Β’ 3528), όπως ισχύει.

Σε ποιους αποδέκτες κοινοποιούνται τα δεδομένα
Πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχει μόνο το αρμόδιο προσωπικό της ΕΕΤΤ στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του.

Η ΕΕΤΤ δεν χρησιμοποιεί εκτελούντες επεξεργασία για λογαριασμό της, όσον αφορά στο ΜΕΑ.

Η ΕΕΤΤ δεν κοινοποιεί ή διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτα μέρη, εκτός εάν είναι υποχρεωμένη νομίμως να το πράξει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ή / και όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία, προκειμένου να συνεργάζεται με άλλες εποπτικές αρχές ή να απαντά σε αιτήματα δημόσιων φορέων στο πλαίσιο διεκπεραίωσης καταγγελιών ή ελέγχων και να συμμορφώνεται με διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή με δικαστικές αποφάσεις.

Η ΕΕΤΤ δεν κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για σκοπούς προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών. Βάσει των διατάξεων του ν.4070/2012 και των σχετικών κανονισμών της ΕΕΤΤ, ορισμένα από τα δεδομένα που τηρούνται στο ΜΕΑ παρέχονται ως δημόσια ανοιχτά δεδομένα, δημοσιοποιούνται δε και στον δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (όπως αριθμός μητρώου στο ΜΕΑ, διακριτικός τίτλος, στοιχεία επικοινωνίας, url, παρεχόμενες υπηρεσίες).

Αρχεία καταγραφής (log files)
Κατά τη χρήση της ΜΕΑ συλλέγονται αυτόματα ορισμένα στοιχεία και καταγράφονται σε ειδικά αρχεία (log files). Πιο συγκεκριμένα, συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση και αποσύνδεση χρήστη, καθώς και τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.).

Σκοπός αποθήκευσης των στοιχείων αυτών είναι ο έλεγχος ασφάλειας των πληροφοριών και υπηρεσιών της πλατφόρμας, η διασφάλιση της διαθεσιμότητας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των πληροφοριών και δεδομένων από τυχαίες ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες ή συμβάντα, η εξασφάλιση της δυνατότητας διερεύνησης τυχόν διαδικτυακών επιθέσεων και περιστατικών και η υποστήριξη τυχόν σχετικών νομικών αξιώσεων.

Νομική βάση για την παραπάνω επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παρ. 1 (ε) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε δεδομένα όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων μας ως ρυθμιστική αρχή. Τα αρχεία καταγραφής ενδέχεται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο για τη διερεύνηση τυχόν διαδικτυακής επίθεσης και περιστατικού.

Τα αρχεία καταγραφής τηρούνται για χρονικό διάστημα το πολύ 12 μηνών, εκτός εάν υφίσταται διαφορετική υποχρέωση (όπως για παράδειγμα η χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών του ΚΕ.Δ) ή εκκρεμεί διερεύνηση από την ΕΕΤΤ ή από αρμόδια αρχή ή κάποια δικαστική αξίωση. Τα στοιχεία για τα οποία γίνεται διερεύνηση ή χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο νομικών αξιώσεων, τηρούνται για το εκάστοτε απαιτούμενο για τους σκοπούς αυτούς, χρονικό διάστημα.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας
Ως υποκείμενα των δεδομένων δύναστε να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα. Ενδεικτικά, δύναστε να αιτηθείτε στην ΕΕΤΤ την πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και να ασκήσετε το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής, καθώς και εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων αυτών.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΕΕΤΤ στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας DPO@eett.gr

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Εάν έχετε ερωτήσεις/ παρατηρήσεις/ ζητήματα που σας προβληματίζουν σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας από την ΕΕΤΤ, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:

Αρμόδια ομάδα για θέματα προσωπικών δεδομένων:
Ε DPO@eett.gr
Τ 210 615 1000

Περισσότερες πληροφορίες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΕΤΤ και την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της, θα βρείτε στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων του διαδικτυακού τόπου της ΕΕΤΤ.

Λάβετε υπόψη σας ότι διατηρούμε την παρούσα υπό τακτική επανεξέταση προκειμένου να είναι ενημερωμένη και ακριβής.

Τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης: Οκτώβριος 2023