ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 1. Η χρήση της πλατφόρμας https://eregistry.eett.gr/ - Μητρώο Επιχειρήσεων και Αδειών (ΜΕΑ) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Επικοινωνίας (ΕΕΤΤ), υπόκειται στο ελληνικό και διεθνές δίκαιο, στις διεθνείς συνθήκες, στους εθιμικούς κανόνες, καθώς επίσης και στα χρηστά ήθη. Η χρήση της πλατφόρμας γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό λειτουργίας της. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή της πλατφόρμας και των επισκεπτών/χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών του και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
 2. Η χρήση της πλατφόρμας https://eregistry.eett.gr/ της ΕΕΤΤ και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον χρήστη των παρόντων όρων χρήσης, όπως περιλαμβάνονται στο παρόν κείμενο και στον Κανονισμό λειτουργίας. Η χρήση της πλατφόρμας πρέπει να πραγματοποιείται μόνο για νόμιμους σκοπούς και με νόμιμο τρόπο και σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες χρήσης της.
 3. Οι τελικοί χρήστες της πλατφόρμας είναι τα ίδια τα φυσικά πρόσωπα ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των φυσικών/νομικών προσώπων που συμμετέχουν στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Χρήστες της διαδικτυακής πλατφόρμας είναι και ειδικά εξουσιοδοτημένα προς το σκοπό αυτό στελέχη της ΕΕΤΤ με πλήρως περιορισμένες, ως προς την δυνατότητα χρήσης, εξουσίες αποκλειστικά για την εκτέλεση των αναγκαίων ενεργειών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
 4. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της πλατφόρμας γίνεται μέσω της δημιουργίας λογαριασμών «χρηστών». Η εγγραφή προσώπου, με έδρα την Ελλάδα και η εγγραφή διαχειριστών εφαρμογής, γίνονται αποκλειστικά με τα διαπιστευτήρια της υπηρεσίας αυθεντικοποίησης χρηστών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. οAuth2.0), σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ΄ αρ. 35726 ΕΞ 2032/3.8.2023 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (ΦΕΚ 4957/Β/2023). Με χρήση των διαπιστευτηρίων της υπηρεσίας αυθεντικοποίησης χρηστών της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. οAuth2.0, το πρόσωπο δύναται επίσης να ορίζει χρήστες αποδίδοντας σε αυτούς ρόλους. Η εγγραφή προσώπου με έδρα εκτός Ελλάδας συνοδεύεται υποχρεωτικά από την εγγραφή τουλάχιστον ενός διαχειριστή εφαρμογής, με την υποβολή ειδικής ηλεκτρονικής αίτησης σύμφωνα με το πρότυπο που παρέχεται από την πλατφόρμα. Λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην πλατφόρμα παρέχονται στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 5. Κάθε χρήστης της πλατφόρμας οφείλει κατά την αλληλεπίδρασή του με αυτήν να απέχει από κάθε ενέργεια κακόβουλης χρήσης του λογισμικού, από κάθε απόπειρα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κάθε ενέργεια ταυτοποίησης - εισόδου στις προσφερόμενες υπηρεσίες χωρίς εξουσιοδοτημένη χρήση των στοιχείων πρόσβασης. Ο χρήστης φέρει ατομική προσωπική ευθύνη της διαφύλαξης των στοιχείων πρόσβασής του. Η ΕΕΤΤ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση ζημίας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτου με οποιοδήποτε τρόπο στα διαπιστευτήρια χρήστη.
 6. Τα νομικά πρόσωπα έχουν την τελική ευθύνη έναντι της ΕΕΤΤ, για τη χρήση της πλατφόρμας από το φυσικό πρόσωπο το οποίο κάνει χρήση της πλατφόρμας ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους. Κάθε χρήστης της πλατφόρμας ευθύνεται εις ολόκληρον μετά του νομικού προσώπου για κάθε υπεύθυνη δήλωση που υπογράφει και υποβάλει στο πλαίσιο της πλατφόρμας.
 7. Σε περίπτωση αποστολής στοιχείων (upload) στην ΕΕΤΤ θα πρέπει:
  • ο χρήστης να έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια απομάκρυνσης ιών (virus) ή άλλων στοιχείων που μπορεί να βλάψουν την πλατφόρμα, τα συστήματα της ΕΕΤΤ ή άλλους χρήστες του Διαδικτύου.
  • τα στοιχεία να μην είναι αλλοιωμένα είτε από το χρήστη που προβαίνει στην αποστολή, είτε εν γνώσει του από άλλους.
  • τα στοιχεία που παρέχονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την ΕΕΤΤ χωρίς καμία νομική απαίτηση από τους επισκέπτες που τα παρέχουν για το σκοπό για τον οποίο χορηγούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.
 8. Στόχος της ΕΕΤΤ είναι να παρέχει, μέσω της πλατφόρμας, ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία. Εάν επισημανθούν σφάλματα, θα καταβληθεί άμεσα κάθε προσπάθεια για τη διόρθωσή τους. Ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση των χρηστών, η ΕΕΤΤ δύναται να πραγματοποιεί αλλαγές και βελτιώσεις στην πλατφόρμα.
 9. Μέσω της πλατφόρμας παρέχονται σύνολα δεδομένων ως δημόσια ανοιχτά δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά βρίσκονται στην κατοχή της ΕΕΤΤ και διατίθενται χωρίς να επιβάλλονται όροι για την περαιτέρω χρήση τους µέσω αδειοδότησης ή επιβολής τελών.
 10. Οι διαδικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπει η χρήση συνδέσμων (link), υπόκεινται στους σχετικούς όρους χρήσης που προβλέπουν οι ίδιοι. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρείται ότι η ΕΕΤΤ ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των παραπάνω διαδικτυακών τόπων και των σελίδων στις οποίες παραπέμπουν ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ΕΕΤΤ δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση συνδέσμων (link) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις διαδικτυακές σελίδες των συνδέσμων της. Η ΕΕΤΤ δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους, ούτε είναι υπεύθυνη για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των επισκεπτών τους.
 11. Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, η ΕΕΤΤ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Ως εκ τούτου, η ΕΕΤΤ δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας της πλατφόρμας και των παρεχόμενων υπηρεσιών και για οποιασδήποτε μορφής ζημία προκληθεί στον χρήστη από αυτήν τη διακοπή και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή των δεδομένων ή του λογισμικού (software) ή του υλικού (hardware) του χρήστη που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ή έπειτα από χρήση της παρούσας πλατφόρμας.
 12. Σε περίπτωση γεγονότος ανωτέρας βίας που επηρεάζει τη λειτουργία της πλατφόρμας, όπως αυτά προσδιορίζονται από τη νομοθεσία και τη νομολογία, η ΕΕΤΤ δικαιούται κατά απόλυτη και αποκλειστική διακριτική ευχέρεια να αναστείλει τη λειτουργία της πλατφόρμας και των υπηρεσιών αυτής, για όσο χρόνο διαρκεί το γεγονός της ανωτέρας βίας, χωρίς να υπέχει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών και χωρίς να έχει υποχρέωση τήρησης διαδικασίας προηγούμενης ειδοποίησης των χρηστών προς τούτο.
 13. Οι παρόντες όροι χρήσης και τα ειδικότερα κεφάλαια αυτών, θεωρείται ότι γίνονται πλήρως αποδεκτά με την αυθεντικοποίηση του χρήστη. Μερική ή με επιφύλαξη αποδοχή τους δεν χωρεί. Τυχόν άρνηση αποδοχής όρων χρήσης συνεπάγεται την υποχρέωση των χρηστών να παύσουν κάθε χρήση της πλατφόρμας (φυλλομέτρηση – πλοήγηση – είσοδος για χρήση υπηρεσιών).
 14. Η ΕΕΤΤ δύναται να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης, εν μέρει ή εν συνόλω, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά της. Κάθε νέο κωδικοποιημένο και τροποποιημένο κείμενο θα ισχύει αμέσως με την ανάρτησή του, χωρίς άλλη προϋπόθεση ή τήρηση προθεσμίας ή ειδικής διαδικασίας.
 15. Σε περίπτωση που κάποια διάταξη ή διατάξεις των παρόντων κριθούν άκυρες, τότε η ακυρότητα αυτή ισχύει μόνο για τις διατάξεις αυτές και δεν συμπαρασύρει το σύνολο των διατάξεων.